FANDOM


<返回首頁

Wikia 是個利用 MediaWiki 軟體建立Wikia:自由內容的 wiki (圍紀)社群群組。這些社群由本專案管理公司 Wikia:Wikia 所免費 host。任何人都可以依 Wikia 建立政策使用條款自由地建立一個新的 Wikia

Wikia 於 2004 年由 Angela BeesleyJimmy Wales 創始。

關於本站的新聞可在 Wikia:newsWikia:press releases 找到。請見用 Wikia 的理由不適合 Wikia 的內容,然後前往探索瀏覽本站。

更多內容請見:關於Wikia